Úvodní stránka. 
Česky In english
Přihlásit se přes: Facebook

Podmínky užití serveru AHL.cz

Úvodní ustanovení

Dodržování těchto podmínek se vztahuje na všechny osoby užívající internetové stránky www.ahl.cz (dále jen „Uživatelé“). Provozovatelem serveru ahl.cz (dále jen „Server“) je Vladimír Schreiner (dále jen „Správce“).

Server www.ahl.cz je bezplatný, veřejně přístupný a jeho užívání se řídí těmito podmínkami.

Správce zajišťuje provoz Serveru, který umožňuje registrovaným uživatelům zdarma prostřednictvím Serveru vytvářet, spravovat a organizovat vlastní hokejové soutěže, týmy a profily hráčů. Účelem služby tedy je umožnit uživatelům spravovat vlastní hokejové soutěže, v rámci nichž dochází k organizaci jednotlivých týmů a v nich hrajících hráčů.

Užívání Serveru se řídí právními předpisy České republiky. Obsah Serveru je chráněn autorským právem podle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v účinném znění. Správce je vlastníkem veškerých práv vyplývajících z licence dle autorského zákona k vlastnímu obsahu stránek, včetně textu a jejich designu, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto internetových stránkách.

Ochrana osobních údajů

Správce se zavazuje nakládat s osobními údaji uživatelů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a užívat je pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro který jsou tyto údaje získávány.

Pouze registrovaný uživatel je oprávněn na Server vkládat a upravovat osobní údaje a fotografie jednotlivých hráčů, které získal zákonným způsobem, a za to je také plně odpovědný.

Registrovaný uživatel vložením osobních údajů a fotografií na Server současně prohlašuje, že k tomuto zveřejnění má výslovný souhlas od subjektu těchto údajů a že tyto údaje byly pořízeny a poskytnuty v souladu s právními předpisy.

Subjekt zveřejněných údajů je v případě nesouhlasu se zveřejněným obsahem svých osobních údajů a fotografií oprávněn požádat Správce Serveru o jejich opravu či smazání. Správce Serveru následně provede opravu či smazání takových zveřejněných údajů.

Osobní údaje zveřejněné na Serveru je uživatel oprávněn užít pouze za účelem, pro který byly v jednotlivých případech poskytnuty, tedy k vytvoření informačního a statistického profilu hráče na serveru www.ahl.cz. Uživatel se zavazuje tyto údaje žádným jiným způsobem nevyužívat či jinak zpracovávat.

Správce Serveru se zavazuje, že fotografie a osobní údaje uživatelů nepoužije k žádným jiným než výše uvedeným účelům a ani tyto údaje nepředá bez souhlasu dotčeného uživatele třetím stranám.

Omezení odpovědnosti provozovatele

Správce neodpovídá za správnost, úplnost a pravdivost a informací zveřejňovaných uživateli na Serveru.

Správce neodpovídá za škody vzniklé uživatelům či třetím osobám v souvislosti s užitím informací zveřejněných na Serveru.

Správce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění provádět změny informací na Serveru.

Správce nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím Serveru.

Správce dále nenese žádnou odpovědnost za obsah internetových stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím serveru www.ahl.cz.

Závěrečná ustanovení

Tyto podmínky jsou platné a účinné okamžikem jejich zveřejnění. Oprávnění měnit či doplňovat tyto podmínky má pouze Správce. Změny a doplnění těchto podmínek jsou účinné okamžikem zveřejnění jejich aktuálního znění.